Stany nagłe w medycynieStany nagłe w medycynie. Praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej

Autorzy: David Sprigings, John B. Chambers
Wydawnictwo Górnicki
Format: 135 mm x 195 mm, kolor 2+2, 680 stron
Oprawa broszurowa, foliowana

Wydanie pierwsze polskie (2011) pod redakcją dr. n. med. Piotra Müllera
z Katedry i Kliniki Anestezjologii Collegium Medicum UJ


SPIS TREŚCI

Dział 1: Zagadnienia ogólne

1 Chory w stanie krytycznym: ocena i stabilizacja
2 Nagłe zatrzymanie krążenia
3 Zaburzenia rytmu serca: ogólne zasady postępowania
4 Częstoskurcz miarowy z szerokimi zespołami komorowymi
5 Częstoskurcz niemiarowy z szerokimi zespołami komorowymi
6 Częstoskurcz z wąskimi zespołami komorowymi
7 Migotanie i trzepotanie przedsionków
8 Bradykardia i blok przedsionkowo-komorowy
9 Hipotensja
10 Sepsa i wstrząs septyczny
11 Ogólne zasady postępowania w zatruciach
12 Zatrucie aspiryną, paracetamolem i tlenkiem węgla
13 Nagły ból w klatce piersiowej
14 Nagła duszność
15 Gazometria, pulsoksymetria i tlenoterapia
16 Niewydolność oddechowa
17 Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
18 Pacjent nieprzytomny
19 Przejściowa utrata przytomności
20 Splątanie
21 Upadki i problemy z chodzeniem
22 Nagły ból głowy
23 Nagłe wymioty
24 Ostry ból brzucha

Sekcja 2: Specyficzne problemy

Układ krążenia
25 Ostry zespół wieńcowy z utrzymującym się uniesieniem odcinka ST lub świeżym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa
26 Ostry zespół wieńcowy bez utrzymującego się uniesienia odcinka ST
27 Wstrząs kardiogenny
28 Rozwarstwienie aorty
29 Ostry obrzęk płuc
30 Wady zastawkowe serca i protezy zastawkowe
31 Infekcyjne zapalenie wsierdzia
32 Ostre zapalenie osierdzia
33 Tamponada serca
34 Nadciśnienie o ciężkim przebiegu
35 Zakrzepica żył głębokich
36 Zatorowość płucna
37 Problemy związane z zastosowaniem rozruszników serca
i implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów

Układ oddechowy
38 Niedrożność i udrożnianie górnych dróg oddechowych
39 Ostra astma
40 Zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
41 Zapalenie płuc (1): pozaszpitalne
42 Zapalenie płuc (2): szpitalne
43 Odma opłucnowa
44 Płyn w jamie opłucnej
45 Krwioplucie

Układ nerwowy
46 Badanie stanu neurologicznego w stanach ostrych
47 Udar
48 Incydent przemijającego niedokrwienia mózgu
49 krwotok podpajęczynówkowy
50 Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
51 Zapalenie mózgu
52 Ucisk rdzenia kręgowego
53 Zespół Guillaina-Barrégo
54 Padaczka (1): stan padaczkowy napadów uogólnionych
z drgawkami
55 padaczka (2): postępowanie po napadzie
56 podwyższone ciśnienie śródczaszkowe

Układ pokarmowy/wątroba/nerki
57 Ostre krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego
58 Pęknięcie przełyku,
59 Ostra biegunka
60 Ostra żółtaczka
61 Wodobrzusze
62 Ostra niewydolność wątroby
63 Alkoholowe zapalenie wątroby
64 Choroby dróg żółciowych i ostre zapalenie trzustki
65 ostra niewydolność nerek

Układ endokrynny/metaboliczny
66 Hipoglikemia i stany hiperglikemii
67 Kwasica ketonowa w cukrzycy
68 Nieketonowa hiperglikemia hiperosmolarna
69 Zaburzenia gospodarki sodowej
70 Zaburzenia gospodarki potasowej
71 Zaburzenia gospodarki wapniowej
72 Ostra niewydolność nadnerczy
73 Stany nagłe związane z gruczołem tarczowym,

Dermatologia/reumatologia
74 Zapalenie tkanki podskórnej
75 Ostre zapalenie stawów
76 Ostre zapalenie naczyń

Hematologia/onkologia
77 Interpretacja wyników badania morfologii krwi
78 Zaburzenia krzepnięcia i trombocytopenia
79 Postępowanie przeciwzakrzepowe
80 Przełom sierpowatokrwinkowy
81 Anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny
82 Powikłania nowotworu

Inne stany chorobowe
83 Stany ostre u chorych zakażonych wirusem HiV
84 Gorączka po powrocie z zagranicy
85 Nagłe stany w ciąży i okresie okołoporodowym
86 Problemy psychiatryczne w stanach nagłych
87 Problemy związane z alkoholem w medycynie stanów nagłych
88 Hipotermia
89 Tonięcie i porażenie prądem
90 Opieka paliatywna

Sekcja 3: Procedury wmedycynie ratunkowej

91 Oznaczanie gazometrii krwi tętniczej
92 Kaniulacja żył centralnych
93 Czasowa stymulacja mięśnia serca
94 Aspiracja płynu z worka osierdziowego
95 Kardiowersja elektryczna
96 Drenaż jamy opłucnej
97 Nakłucie lędźwiowe
98 Aspiracja płynu ze stawu kolanowego
99 Zakładanie sondy Sengstakena-Blakemore’a
Appendix
Farmakoterapia w zespołach ratownictwa medycznego w Polsce
Indeks

Klienci, którzy kupili: Stany nagłe w medycynie, kupili również:

Szukaj